Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosti: Jiří Chvojka, Medzi školami 2321/2, 158 00 Praha 5, IČO: 65422708, DIČ: CZ 7702150269

zapísané v ŽR Praha 13, ev.č. 310028-2868781

kontaktná osoba: Jiří Chvojka, tel. 603 87 40 30, email: chvojka@fokusindustry.cz

V rámci našej činnosti spracovávame vaše osobné údaje, pričom pri takomto spracovaní budeme postupovať úplne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

  Osobné údaje spracovávame za nasledujúcimi účelmi:

 • Rokovania o uzavretí zmluvy a plnení na základe zmluvy, osobné údaje potrebné pre identifikáciu zmluvných strán, stanovenie predmetu zmluvného vzťahu a umožnenie plnenia zo zmluvy
 • Splnenie zákonom stanovených povinností, najmä plnenie povinností súvisiacich s evidenciou účtovných dokladov

  Spracovanie v rámci uzavretia a plnenia zmluvy

 • meno a priezvisko
 • sídlo
 • IČO, prípadne IČ DPH
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • číslo bankového spojenia

Vaše osobné údaje spracovať za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia.

Osobné údaje budú ďalej spracované za účelom plnenia zákonných povinností súvisiacich s povinnosťou uchovania účtovných dokladov a ďalšími povinnosťami nám uloženými slovenskými právnymi predpismi. Takéto spracovanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie.

Osobné údaje budú spracovávané za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej v nutnom rozsahu po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.

  Spracovanie v prípade odpovede prostredníctvom objednávkového formulára či emailu

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • osobné údaje uvedené v texte formulára/emailu/objednávky

Vaše osobné údaje spracovať za účelom rokovania o uzavretí zmluvy. Takéto spracovanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie. Osobné údaje budú spracovávané za vyššie uvedeným účelom po dobu 5 rokov od kontaktovania

  Spracovatelia

  V rámci svojej činnosti využívame služby tretích strán, ktoré na základe spracovateľskej zmluvy poverujeme spracovaním osobných údajov. Ide najmä o tieto spoločnosti:

 • poskytovateľ účtovných služieb

  Cookies

  Na našich webových stránkach spracovávame súbory cookies iba za účelom fungovania webových stránok a pre štatistiky Google Analytics.

 • Google cookies: _ga*, _gid, _gat*, cc-settings
 • Fokusindustry cookies: PHPSESSID

  Vaše práva

  V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov Vám Nariadenie garantuje nasledujúce práva:

 • Máte právo na prístup k osobným údajom, v rámci ktorého môžete požadovať informáciu o:
  • účelu spracovania,
  • kategóriách dotknutých osobných údajov,
  • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov,
  • plánovanej dobe uloženia osobných údajov,
  • všetkých dostupných informáciách o zdrojoch osobných údajov, pokiaľ neboli tieto získané priamo od vás,
  • skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania
  • požadovať kópiu osobných údajov – táto vám môže byť poskytnutá iba v prípade, keď by tým neboli nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • Máte právo na opravu a doplnenie nepresných alebo neúplných osobných údajov.
 • Máte právo na výmaz. Výmaz vykonáme, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov.
 • Máte právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov
 • Máte právo na prenositeľnosť osobných údajov.
 • Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vykonávanému na základe nášho oprávneného záujmu alebo za účelom priameho marketingu.
 • Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením