materiálový tok

 materiálový tok - analýza materiálového toku

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

materiálový tok

materiálový tok - analýza materiálového toku vo výrobe

Materiálový tok predstavuje organizovanú dopravu materiálu danú technologickým procesom, a to bez ohľadu na to, či ide o suroviny, baliaci materiál alebo rozpracované a hotové výrobky teoreticky od ich vstupu až po výstup z výrobného závodu. Pri tejto definícii potom materiálový tok tvoria pasívne prvky, čo sú materiál a suroviny, a ďalej aktívne prvky, ktoré tvoria skladovanie, manipulácia a dopravné reťazce. Bezproblémový materiálový tok vo výrobnom závode preto výrazne ovplyvňuje konkurencieschopnosť firmy a zároveň aj návratnosť vložených investícií do výrobných strojov. Ak materiálový tok, ktorý je reprezentovaný napr. medzioperačnou dopravou materiálového toku produktu pomocou dopravníkov, nebude správne fungovať napr. z dôvodov častých technických odstávok či zle definovanou kapacitou, nebudú môcť drahé stroje, včlenené do výrobnej linky, pracovať na plný výkon, čím neprinesú očakávanú návratnosť investície.

Podľa vyššie uvedených definícií sa firma F System zameriava výhradne na aktívne prvky materiálového toku, konkrétne na riešenie medzioperačnej dopravy pomocou dopravníkov. Špecializujeme sa najmä na modulárne článkové dopravníky, ktoré sú postavené na modulárnej platforme z typizovaných a štandardných dielov. Článkové dopravníky dodávané firmou F System sú tak právom nazývané ako „dopravníky zo stavebnice“. Tieto dopravníky potom riešia bezporuchový a bezproblémový materiálový tok a to nielen v potravinárskom či farmaceutickom priemysle, ale aj v strojárstve či v automobilovom priemysle.

Firma F System sa zameriava výhradne na riešenie materiálového toku pomocou dopravníkov. Špecializujeme sa najmä na modulárne článkové dopravníky, ktoré sú postavené na modulárnej platforme z typizovaných a štandardných dielov. Článkové dopravníky dodávané firmou F System sú tak právom nazývané „dopravníky zo stavebnice“. Materiálový tok, realizovaný týmto typom dopravníkov, je bezporuchový a bezproblémový, a to nielen v potravinárskom či farmaceutickom priemysle, ale aj v strojárstve či v náročnom automobilovom priemysle.